Statuten van de gilde

Koninklijke Handbooggilde 

DE HERTENSCHUTTERS 

Vereniging zonder winstoogmerk 

8020 HERTSBERGE RPR Gent, afdeling Brugge O.N.: BE0478.833.867 

Statuten van de Koninklijke Handbooggilde 

==================================

 

Ondernemingsnummer: 0478.833.867 
HistoriekDe bestuursleden, de HH. Blomme Hans, Cattoor Marcel, De Bie Chris, Decoster René, Devos Frans, Slabbinck André en Van Belleghem Rufin van de feitelijke handbooggilde De Hertenschutters”, in vergadering bijeen op 4 februari 2002, hebben besloten: de boogschutterij in Hertsberge sedert 1935, als vereniging genoemd op 20.11.1955 onder de naam De Munteschutters en die in vergadering van 19 november 1964, onder impuls van de HH: Aybert Rapaert de Gräss, Marcel Chlarie, Adolf Pyfferoen, EH Wardenier, Michel Vandewiele, Omer Chlarie, Rufin Van Belleghem, Willem Lenaers, André Fiers, François Chlarie en Georges Dedeyne werd hernoemd tot feitelijke handbooggilde De Hertenschutters”, te wijzigen in een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De statuten van die feitelijke Handbooggilde werden aangepast naar de vereniging zonder winstoogmerk De Hertenschutters” 

De vereniging heeft als stichters: 

De heer BLOMME Hans, geboren te Brugge op 16.06.1969, wonende te 8020 Ruddervoorde, Wiekenstraat 4
De heer CATTOOR Marcel, geboren te Brugge op 25.07.1941, wonende te 8020 Oostkamp, Sint- Pietersplein 10/32
De heer DE BIE Chris, geboren te Zottegem op 11.04.1947, wonende te 8020 Hertsberge, Rapaertstraat 1
De heer DECOSTER René, geboren te Tielt op 29.12.1938, wonende te 8020 Hertsberge, Verbindingsstraat 19
De heer DEVOS Frans, geboren te Deinze op 10.09.1948, wonende te 8020 Hertsberge, Kasteeldreef 27
De heer SLABBINCK André, geboren te Zedelgem op 19.02.1929, wonende te 8020 Hertsberge, Lodistraat 14
De heer VAN BELLEGHEM Rufin, geboren te Hertsberge op 10.07.1928, wonende te 8020 Hertsberge, Molleree 1 


Wijziging van benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 22 mei 2003, neergelegd op 20 mei 2003 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2003 onder nummer 0089601. 


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 3 mei 2007, neergelegd op 14 juni 2007 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2007 onder nummer 0090110 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 15 mei 2008, neergelegd op 02 juni 2008 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2008 onder nummer 0085981 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 15 mei 2009, neergelegd op 16 september 2009 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 2009 onder nummer 0137203 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 4 december 2015, neergelegd op 14 december 2015 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2015 onder nummer 0179167 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 23 september 2016, neergelegd op 12 oktober 2016 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2016 onder nummer 0147124 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 19 december 2017, neergelegd op 27 december 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018 onder nummer 0008864 .


Wijziging van de statuten en benoemingen Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 29 november 201, neergelegd op 02 december 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 december 2021 onder nummer 0144766 .


Wijziging van de Raad van Bestuur bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 28 juni  2022, neergelegd op 11 juli 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2022 onder nummer 0088896 .
1. De vereniging Artikel 1 - Benaming 


De vereniging zonder winstoogmerk hierna genoemd de Koninklijke Handbooggilde De Hertenschutters” heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. De zetel kan overgebracht worden naar een ander adres bij beslissing van het bestuur. 

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon. 

De Handbooggilde is gemachtigd de titel van Koninklijke Handbooggilde te dragen bij oorkonde van zijne Majesteit Koning Albert II. op 28 maart 2006.


Artikel 2 – Zetel 


De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest. 

Artikel 3 - Belangeloos doel en voorwerp van de vzw 

De vzw stelt zich tot belangeloos doel het boogschieten te stimuleren, haar leden en jongeren het boogschieten te laten beoefenen alsook de traditionele waarden van een handbooggilde in ere te houden. 

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer en niet limitatief: het organiseren van activiteiten waarbij de mogelijkheid wordt geboden om het boogschieten uit te oefenen; zoals oefenavonden/ introductielessen boogschieten, … organiseren voor zowel leden als niet leden;

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4 - Duur van de vzw 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden. 
2. Lidmaatschap Artikel 5 – Vaste leden, toegetreden leden, ereleden


In de vzw zijn er vaste leden, hierna ('vaste leden'), toegetreden leden (hierna schutters) en ereleden (hierna ereleden)

Vaste leden zijn natuurlijke personen die de volheid van lidmaatschap van de Vereniging hebben, met inbegrip van stemrecht op de Algemene Vergadering.

Toegetreden leden zijn natuurlijke personen die bij de vereniging zijn aangesloten en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Ereleden zijn natuurlijke personen die jegens de vereniging zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar zij hebben alle rechten van een schutter. 

Ereleden kunnen worden aangesteld door het bestuur en ontslaan worden zonder verhaal. 

Ereleden hebben geen stemrecht op de vergaderingen. Indien een erelid het vast lidmaatschap wenst te combineren dient hij wel te voldoen aan de voorwaarden van vast lid. Artikel 6 - Aantal vaste leden 


Het aantal vaste leden van de Koninklijke Handbooggilde is beperkt tot vijftien maar moet minstens twee bedragen. Artikel 7 - Lidmaatschap van de schutters


Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als schutter. De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als schutter toe te treden zijn de volgende: 

Elk natuurlijk persoon kan aanvaard worden als schutter op schriftelijk verzoek aan het bestuur. De aanvraag wordt op de agenda geplaatst voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Deze beslist hierover zonder verhaal. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Artikel 8 - Rechten en plichten van de schutters 


De kandidaat schutter dient jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen en het intern reglement na te leven. 

Ieder Lid dat nalaat zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen binnen de termijn die door het intern reglement wordt vastgesteld, verliest van rechtswege het lidmaatschap. 

Iedere kandidaat schutter is persoonlijk verantwoordelijk voor de ongevallen en de schade door hem veroorzaakt. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige Familiale verzekering. Artikel 9 - Lidmaatschapsbijdrage van de schutters 


De kandidaat schutter dient jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen welke wordt bepaald door het bestuur. 


Artikel 10 - Ontslagneming van schutters 


Schutters kunnen te allen tijde uit de Koninklijke Handbooggilde treden. Artikel 11 – Schorsing van schutters 


Als een schutter in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, statuten of het intern reglement, kan het Bestuur het lidmaatschap tijdelijk schorsen. Artikel 12 – Uitsluiting van schutters 


Het lidmaatschap van een schutter kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of de bij volmacht vertegenwoordigde vaste leden. 

De schutter wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. De schutter moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een schutter is geheim. Artikel 13 - Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw 


Geen enkele schutter of vast lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. 

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. Artikel 14 - Aansluiting van vaste leden 


Elke schutter kan zich kandidaat stellen als vast lid. De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als vast lid toe te treden zijn de volgende: 

- De kandidaat dient schriftelijk een aanvraag in bij het bestuur.
- De kandidaat dient een éénmalige bijdrage te betalen door het bestuur bepaald.
- Dit dient gestort te worden minimum 5 werkdagen vóór het aanbrengen van zijn kandidatuur op de algemene vergadering.
- De schutter dient minstens 1 jaar actief te zijn in de vzw.
- De kandidaat vast lid dient alsnog het intern reglement na te leven. 

Het bestuur beslist autonoom met gewone meerderheid of een kandidaat-vast lid al dan niet wordt aanvaard als vast lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van een kandidaat-vast lid weigert wordt zijn eenmalig bijdrage teruggevorderd. Artikel 15 - Rechten en plichten van vaste leden 


De vaste leden nemen deel aan de Algemene vergaderingen of laten zich vertegenwoordigen met een volmacht door een ander vast lid.

De vaste leden hebben de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Artikel 16 – Bijdrage van vaste leden 


Het vast lid dient éénmalig een bijdrage te betalen bepaalt door het bestuur .Artikel 17- Ontslagneming van vaste leden 


Elk vast lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan het Bestuur. Daarnaast wordt een vast lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: 

-  Wanneer het vast lid niet meer voldoet aan de voorwaarden van de statuten om vast lid te worden in de vzw. 


-  Wanneer een vast lid de jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning. Artikel 18 - Uitsluiting van vast lidmaatschap 


Het vast lidmaatschap kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of de bij volmacht vertegenwoordigde vaste leden. 


Bij uitsluiting van een vast lid als schutter vervalt ook zijn vast lidmaatschap. 


Een vast lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Een vast lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. De stemming over het beëindigen van het vast lidmaatschap is geheim.
3. Algemene vergadering Artikel 19 - Samenstelling van de Algemene Vergadering 


De Algemene Vergadering bestaat uit vaste leden. 

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur (hierna 'hoofdman') bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (hierna 'stadhouder') bij diens afwezigheid door de secretaris (hierna 'griffier'). Artikel 20 - Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 


De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend: 

 • De wijziging van de statuten. 
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders. 
 • De afzetting van de vaste leden. 
 • De kwijting aan de bestuurders. 
 • De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting. 
 • De ontbinding van de vereniging. 
 • De uitsluiting van een schutter. 
 • De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
 • Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 
 • Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen.Artikel 21- Vergaderingen van de Algemene 


De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal en in het tweede trimester van het jaar alsook telkens als het doel of het belang van de Koninklijke Handbooggilde dit vereist. Deze wordt door het bestuur samengeroepen. Artikel 22 - Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering 


De vaste leden worden minimum vijftien dagen vóór de vergadering per gewone brief of mailbericht uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt de agendapunten, plaats, datum en uur van de vergadering. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet worden besproken tenzij de vergadering met algemeenheid van stemmen met de behandeling ervan akkoord gaat. 

Aan de vaste leden en bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. 

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden. Artikel 23 -Toegang tot de Algemene Vergadering 


Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten de vaste leden hun aanwezigheid bevestigen 7 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering. Artikel 24- Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering 


De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. 

Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Artikel 25 - Verloop van de Algemene Vergadering 


De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de vaste leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. 

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
In voorkomend geval, geeft de hoofdman antwoord op de vragen die hem door de vaste leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. 

Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. 

Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. De bestuurders en de hoofdman kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen. Artikel 26. Stemming op de Algemene Vergadering 


De vaste leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen enkel door andere vaste leden vertegenwoordigd worden middels volmacht.
In die volmacht dient vermeld: naam, voornaam en volledig adres van de volmachtgever en getekend goed voor volmacht...” 

De volmacht moet schriftelijk gegeven zijn en elk vast lid kan slechts één volmacht dragen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.
Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de hoofdman doorslaggevend zijn. 


Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend : 

 • Statutenwijziging 


Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 

Over zaken wordt mondeling, over personen met stembriefjes gestemd. 

De algemene vergadering beslist geldig welke ook het aantal aanwezigen is en beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid, dit onder voorbehoud van de hiervan afwijkende artikelen voorzien bij de WVV.


Bij staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Bij opnieuw staking van stemmen is de stem van de hoofdman, zoals bij andere stembeurten in de Koninklijke Handbooggilde, beslissend. Een Buitengewone Algemene vergadering zal bijeengeroepen worden door het bestuur telkens deze het nuttig acht voor de belangen van de Gilde. Niemand heeft het vetorecht op de vergaderingen. Artikel 27. Verslag van de Algemene Vergadering 


Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
Elke vast lid heeft recht op inzage in dit verslag.

Schutters en ereleden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.


Daarnaast worden de schutters op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering.
4 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 28 - Samenstelling van het Bestuur 


De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 2 en ten hoogste 7 bestuurders, enkel vaste leden van de vzw. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 vaste leden heeft, mag het Bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een Bestuurslid een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. 

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden voor een termijn van 4 jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar. 

De hoofdman en de andere bestuursleden kiezen een griffier en een penningmeester – hierna genoemd Trésorier. 

Dit zijn samen met hoofdman de hoofdfuncties. Deze functies moeten altijd benoemd zijn. De functie van hoofdman is niet verenigbaar met die van Trésorier. De overige functies binnen het bestuur zijn: stadhouder, deken, hofmeester en raadslid. 

Alle mandaten zijn onbezoldigd.


 

Artikel 29 - Coöptatie van bestuurders 


Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. 

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuur tot op dat ogenblik. Artikel 30 - Bevoegdheden van het Bestuur 


Het bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de Vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. 

Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen/huisreglementen uit die hij nodig oordeelt. 

Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de schutters meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. 

De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de Vereniging. Indien het bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen. 

De recentste versie van het intern reglement dateert van 26/05/2023. Artikel 31 - Bekendmakingsvereisten van het Bestuur 


De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. Artikel 32 - Vergaderingen van het Bestuur 


Het Bestuur vergadert na oproeping van de hoofdman of griffier zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de hoofdman. Artikel 33. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur 


Het bestuur vergadert slechts geldig als minstens twee van de bestuursleden aanwezig zijn. 

Bestuursleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid bij volmacht.

 De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking of gelijkheid van stemmen is de stem van de hoofdman beslissend. Artikel 34– Verslag 


Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw. Elk bestuurslid heeft recht op inzage van de verslagen. 

De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de hoofdman en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden. Artikel 35 – Tegenstrijdig belang 


Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuur een besluit neemt. 

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuur die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. 

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren Artikel 36- Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming 


Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. 

De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. 

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder. Artikel 37 - Ontslag van bestuurders 


Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim. Artikel 38 - Het dagelijks bestuur 


Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen. 

Voor handelingen van dagelijks bestuur kunnen de bestuursleden volmacht verlenen aan één of meerdere bestuurders die afzonderlijk kunnen handelen. Bij deze geven de bestuursleden volmacht aan de hoofdman om de vzw te vertegenwoordigen en hij kan zich laten bijstaan door een raadsman. 

5. BOEKHOUDING Artikel 39 - Boekjaar 


Het boekjaar van de Koninklijke handbooggilde loopt van 1 juni van het huidige jaar tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar. Artikel 40 - Boekhouding 


De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. 

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. 

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. 

Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. 
6. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 41 - Vrijwillige ontbinding van de vzw 


De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle vaste leden. 

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens [2/3] van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van [4/5] van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen. 

Ingeval van ontbinding van de vzw, zal de Algemene Vergadering die hiertoe beslist heeft, vereffenaar(s) benoemen en de opdracht omschrijven. 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV. 

Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen. Artikel 42- Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding 


In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het netto-actief van de ontbonden vzw na betaling van het passief. In elk geval wordt het bestemd aan een of ander instelling zonder winstoogmerk met het éénzelfde belangeloos doel. Artikel 43. Bekendmakingsvereisten 


Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten. 

7. SLOT Artikel 44. Slot 


Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing. Voor coördinatie opgemaakt 21/09/2023 te Hertsberge.